ළමා පරිසරවේදියා තේරීමේ තරඟය

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

දැයේ දරුවන් තුළ පරිසරය පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති කිරීමට සහ ඒ පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කිරීමට උනන්දුවක් ඇති කිරීම අරමුණ කොට ගෙන ප්‍රාථමික අංශයේ හා 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා "ළමා පරිසරවේදියා" නමින් වැඩසටහනක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටයත් ක්‍රියාත්මක වන ජාතික විද්‍යා පදනම වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබයි. එම වැඩසටහන සඳහා 2023 වර්ෂයට අයුම්පත් භාරගැනීම දැන් අරඹා ඇත. ඔබගේ පාසලේ දරුවන් මේ සඳහා සම්බන්ධ කළ හැක.


වැඩසටහන පිළිබඳ මූලික තොරතුරු 

  1. 1-6 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් විය යුතුය.
  2. දරුවාට මේ සඳහා යොමු කිරීම ගුරු භවතෙකු විසින් සිදු කල යුතු අතර මේ සඳහා දෙමව්පියන්ගේ සහය ලබාගත හැක.
  3. වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වන දරුවා තෝරාගත් පරිසර අධ්‍යයනයක් සිදුකර පරිසර දින පොතක් නිර්මාණය කළ යුතුය.
  4. සම්පුර්ණ කාලය සති අටකි. ළමයින් අවම සති හයක කාලයක් තුළ සෑම දිනකම, නියමිත  වේලාවට නිරීක්ෂණය සිදුකළ යුතුයි. ව්‍යාපෘතියේ අවසන් සති 02 පරිසර දින පොත නිර්මාණය කිරීමට වෙන්  කල හැක.
  5. එක් සිසුවකුට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් පරිසර දින පොතක් පමණි.
  6. පරිසර දින පොතේ පිටු ගණන 10-20 අතර විය යුතු අතර එය සැකසීම සඳහා ජාතික විද්‍යා පදනම විසින් ලබා දී ඇති ආකෘතිය දරුවායේ නිර්මාණශීලි භාවයට හානි නොවන ලෙස යොදා ගැනීම සිදු කල හැක. මෙම ආකෘතිය භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය නොවේ.
  7. ව්‍යාපෘතිය අදාළ දරුවායේ ක්‍රියාකාරකමක් විය යුතු අතර වැඩිහිටියන්යේ අනවශ්‍ය බලපෑම සහ දායකත්වය අනාවරණය වුවහොත් අයුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ජාතික විද්‍යා පදනමට පූර්ණ බලය ඇත.
  8. පරිසර දින පොත දරුවා විසින් කරන ලද ව්‍යාපෘතිය අළලා සිදුකළ නිර්මාණයක් බවට පන්ති භාර ගුරුවරයා සහ පාසල් විදුහල්පති විසින් සනාථ කර ජාතික විද්‍යා පදනමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  9. වැඩසටහනට සහභාගී වීමට කැමැත්තක් දක්වන දරුවන්ට 2023 ජුනි 30වන දිනට පෙර පහත දක්වා ඇති ඕනෑම විකල්පයක් භාවිතා කර අයුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැඩසටහනට ලියාපදිංචි විය හැකිය (සැ.යු: කරුණාකර අනුපිටපත් කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා එක් ක්‍රමවේදයක් පමණක් භාවිතා  කරන්න).

 

ක්‍රමය I

ගුගල් පෝරමය භාවිතා කිරීමේන් - https://forms.gle/vf3DGSFgWvSnjxhp7

ක්‍රමය II

අයුම්පත් (ඇමුණුම-1 ඇති ) පුරවා "Kid Naturalist 2023" විෂය ලෙස සඳහන් කරමින් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. සහ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත විද්‍යුත් තැපෑල මගින් යොමු කිරීම .

ක්‍රමය III

අයුම්පත් (ඇමුණුම-1 ඇති ) පුරවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කරන්න. ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ "Kid Naturalist 2023" ලෙස සඳහන් කරන්න.

දරුවන් විසින් සකස් කරන ලද පරිසර දින පොත 2023 අගෝස්තු මස 11 වන දින හෝ ඊට පෙර ලිපියේ වම් පස ඉහල කෙළවර "Kid Naturalist 2023" ලෙස දක්වා පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න.

 
බාගත කිරීමට
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ජාතික විද්‍යා පදනම 
47/5, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස 
කොළඹ 07