ළමා පරිසරවේදියා 2024 වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

**අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ කාල සීමාව 2024 ජුලි 31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත **

Image

මාර්ගගත ලියාපදිංචි කිරීමේ සබැඳිය : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrbrWHGJugd7RzPgb0KKA4g1zKidpqjxRUgSGjmFAndxIzIQ/viewform

Nature Journal ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා අයදුම්පත : https://www.nsf.gov.lk/images/2024/Kid_Naturalist_EN.pdf